IPM AWARDS 2010

Pri príležitosti konania Technickej konferencie Pro/TEK 2010, spoločnosť IPM SOLUTIONS s.r.o., dodávateľ komplexného grafického systému Creo Elements/Pro (predtým Pro/ENGINEER) a PLM systému Windchill, vyhlasuje pre užívateľov produktov firmy Parametric Technology Corporation (ďalej len PTC) na Slovensku, súťaž „IPM AWARDS 2010”.

Podmienky súťaže

Do súťaže sa môžu prihlásiť konštruktéri a vývojové tímy prostredníctvom svojich výrobkov spracovaných v softvérových produktoch PTC v strojárskych podnikoch na území Slovenskej republiky. Podmienkou zaradenia projektov do súťaže je ich 3D grafické spracovanie vo forme tiff / jpg (min. 200 - 300 dpi), spolu s popisom daného výrobku (funkcia, použitie výrobku).
Súťaže sa môžu zúčastniť len výrobky vytvorené v PTC software. Súťažné príspevky nebudú ďalej kategorizované. Party - súbory spracované v CAD nebudú akceptované!!!
Súťažné projekty zasielajte na e-mail adresu: , alebo , tel.: 041 / 507 47 11.
Posledný deň na podanie súťažných návrhov je: 14.10.2010.

Spoločnosť/autor, prihlasujúca projekt do súťaže IPM AWARDS 2010, udeľuje súhlas so spracovaním dát dobrovoľne poskytnutých spoločnosti IPM SOLUTIONS s.r.o. so sídlom Kamenná 11, Prešov-Šalgovík, za účelom marketingových činností, a to na dobu neurčitú, pokiaľ nebolo dohodnuté inak. Súťažné projekty budú prezentované formou web stránky vyhlasovateľa súťaže na www.ipmsolutions.sk.

Hodnotenie

Hodnotenie súťažných projektov sa uskutoční na Technickej konferencii Pro/TEK 2010 dňa 19.10.2010, v Kongresovej sále hotela SITNO. Hlasovania sa môžu zúčastniť všetci účastníci stretnutia prostredníctvom hlasovacích lístkov. Hodnotiť sa budú prvé 3 miesta. Hodnotiacimi kritériami je hlavne dizajnové, projekčné a konštrukčné riešenie.

Vyhlásenie výsledkov a ocenenia

Víťazné projekty a ich riešitelia budú uvedení v samostatnej sekcii web stránky www.ipmsolutions.sk, spolu s krátkou prezentáciou spoločnosti. Ceny do súťaže IPM AWARDS 2010 venovala spoločnosť IPM SOLUTIONS s.r.o.
Ocenenie získa každý prihlásený projekt a 3 víťazné projekty dostanú hodnotné ceny.

Víťazné projekty IPM AWARDS 2009:

Prvé miesto získal projekt spoločnosti CHIRANA Medical, a.s. "Stomatologická súprava CHIRANA CHEESE nesená kreslom SK 1-08", druhé miesto získal projekt spoločnosti ŠVEC a SPOL, s.r.o. "12 krokový postupový nástroj Strih + Ťah pre projekt SUZUKI" a tretie miesto získal projekt spoločnosti REGADA, s.r.o. "Elektrický servopohon jednootáčkový typu UP 0-Ex". Víťazné projekty získali hodnotné vecné ceny. Srdečne blahoželáme.