IPM Solutions - riešenia preverené praxou

Menu

 

Kovoobrábanie

Komunikácia s CNC strojmi a zber technologických dát je kľúčový

Zber technologických parametrov z CNC strojov, výrobných a kontrolných zariadení je kľúčový faktor pre optimálne riadenie výroby strojárskeho podniku.  Výrobný systém PHARIS® využíva on-line komunikáciu s CNC strojmi a inými technologickými zariadeniami. Zaisťuje zber cyklu, stavu stroja
vrátane možnosti centrálneho nahrávania CNC programu do / z CNC/DNC strojov.

Hlavnou úlohou MES PHARIS® je zefektívnenie výrobných procesu v
kovoobrábacích prevádzkach, elektronizácie výrobnej dokumentácie a zabezpečenie dokladovania výrobného procesu vo forme Elektronického záznamu o zákazke. Slúži ako nástroj na preukazovanie kvality nielen finálnych výrobku, ale aj jednotlivých operácií rozpracovanej výroby vrátane použitých materiálov a odvod práce personálu podieľajúceho sa na výrobných operáciách zákazky. MES PHARIS® je vhodný pre nasadenie do sériových výrob presných kovových dielcov, ale aj pre malosériovú výrobu.

Zber dát z cyklov stroja

nadviazanie na odvody práce, prediktívna údržbu, alarmy. Toto sú kľúčové oblasti kde sú využiteľné dáta z cyklu ako najvýznamnejšieho signálu.
Signál cyklu sa využíva v MES PHARIS najmä na:

 • automatické on-line odvody práce,
 • zber aktuálneho stavu CNC stroja (porucha, servis, cyklus, nastavovanie,... )
 • správa CNC strojov prediktívna údržba strojov a zariadení,
 • monitorovanie detailných výrobných parametrov stroja a programu
 • normovanie a validácia zadaných normovaných časov v TPV,
 • hodnotenie vyťaženia zariadenia,
 • automatické generovanie prestojov s prepojením na alarmový systém.

Komunikácia s CNC strojmi

Priame prepojenie MES PHARIS® a CNC strojov je závislé od typu komunikácie, ktorú podporuje konkrétny CNC stroj.
Pre pripojenie so strojmi využívame zvyčajne technológie:

 • PrinterPort - LPT, USB, RS,
 • priame prepojenie cez svorkovnice
 • dovybavenie potrebnýmmi snímačmi
 • priame využitie riadiaceho systému stroja, atď.

Systém PHARIS® je otvorený pre komunikáciu s okolitými zariadeniami
(Hĺbičky, drôtové rezačky, frézy, meracie zariadenia a ďalšie).

Efektívne odvody práce a on-line vykazovanie

Pre odvody práce sú jednotlivé pracoviská CNC strojov vybavené výrobnými terminálmi. Operátor potvrdí systémom napočítané kusy, ktoré sú automaticky on-line odvádzané aj do ERP systému.
Tento spôsob vykazovania ponúka nasledujúce možnosti:

 • On-line prenos odvodov práce do ERP systému,
 • zmena výroby vyvolá automatický odvod práce, ktorý musí operátor potvrdiť,
 • pracovník odvádza prácu podľa napočítaných cyklov,
 • pri zlom kuse využíva číselník nezhôd pre daný výrobok,
 • manuálna, popr. strojné automatická identifikácia nezhodných kusov,
 • nadviazanie identifikovaných nezhodných kusov na "Alarmy a eskalačný systém".

Identifikácia dielcov a tlač štítkov

MES PHARIS® ponúka plnohodnotnú podporu pre riešenie tlače štítkov obalových jednotiek a ich identifikáciu. Ponúka využitie centrálnych tlačiarní, alebo tlačiarní umiestnených priamo pri výrobných termináloch. Tlač obalového štítku je možné vyvolať priamo z obrazovky výrobného terminálu, kde sú dostupné potrebné informácie pre štítok.

Systém ponúka tiež podporu pre zavedenie jednoznačnej identifikácie výrobkov. Pre tento obvykle využívame čiarové kódy. Neoddeliteľnou súčasťou z pohľadu funkcionalít MES PHARIS® je tiež zabezpečenie evidencie kusov v rámci obalových jednotiek vrátane práce s nimi, ako sú prebaľovanie a pod.

V rámci Traceability má systém integrované funkcionality pre dokladovanie, sledovanie a archiváciou všetkých sprievodných informácií súvisiace s výrobou označeného dielu, alebo obalovej jednotky.

Vizualizácia dát vo výrobe

Technologické parametre z CNC strojov je možné zobraziť na tzv. vizualizačné obrazovky, ktoré slúžia pre rýchly a prehľadný náhľad na výrobu.  Grafickou formou zobrazujú informácie o aktuálnej rozpracovanej výrobe. Na obrazovke je možné zobraziť výrobné stroje vrátane základných zbieraných informácií. K strojom je možné pripojiť informácie spojené s prihlásenou operáciou ( operátor, nastavovač, výrobný príkaz, požadované množstvo, aktuálne množstvo, počet nepodarkov a pod.).  Zoznam technologických parametrov vychádza z možností komunikačného rozhrania so strojmi. Vo vizualizácii výroby môžeme zobrazovať tiež grafy, ktoré znázorňujú výkonnostné ukazovatele zariadení.

Silnou stránkou tohto modulu je možnosť užívateľskej tvorby týchto obrazoviek a priradených objektov. Informácie sú prezentované podobne ako u SCADA systémoch. Zákazník má možnosť v prehľadnom používateľskom prostredí s hierarchicky štruktúrovanou a rýchlu navigáciou technologické obrazovky sám vytvárať, alebo upravovať bez nutnosti zásahu dodávateľa.

Centrálna správa CNC programov

Centrálna správa programov CNC programov je implementovaná s požiadavkami štandardov manažmentu kvality dodávateľov hlavne  pre automobilový priemysel. 

Základnou entitou tejto evidencie sú CNC programy strojov u ktorých sa eviduje väzba na obrábací stro a výrobok/polotovar. Modul zahŕňa procesy schvaľovania a zmenovej správy programov. U každého programu je možné vytvárať jeho verzie, ktoré systém eviduje a je možné sa vracať v histórii k starším verziám.  Evidujú sa základné atribúty ako napr. Názov, Verzia, Popis a  súborová príloha reprezentujúca samotný program.

Nahrávanie a sťahovanie CNC programu do stroja môže prebiehať s využitím mobilných alebo stacionárnych výrobných terminálov. Operátor identifikuje stroj, formu a riadiaci program, ktorý má byť do (alebo zo) vstrekovacieho lisu prenesený a vykoná akciu.

Obojstranné prepojenie s ERP

V digitálne riadenom výrobnom procese CNC výroby je veľmi dôležité mať uzavretú sľučku medzi MES a ERP systémami. MES PHARIS® a jeho štandardizované komunikačné rozhranie umožňuje efektívne napojenie ERP systému a to pomocou dvoch typov pripojení. Prvým je špecifické štandardizované rozhranie pre pripojenie SAP. Druhým je štandardizované rozhranie pre ostatných výrobcov ERP. PHARIS je napojený na širokú škálu ERP systémov, medzi ktoré patrí napr. HELIOS, QI, K2, OR-SYSTEM, NAVISION, ENTRY, DIALÓG 3000, BYZNYS, ES POHODA ...
Technologicky je komunikácia riešená formou webových služieb, komunikácia na úrovni databázy, popr. špecifických alternatívnych objektov. MES PHARIS® je technicky pripravený na pripojenie ľubovoľného ERP systému.

Príklady odovzdávaných objektov medzi MES PHARIS a ERP SYSTÉMY:

 • Výrobné zákazky, výrobné príkazy,
 • odvody práce - vrátane nezhôd, spotreby, materiálov
 • stavy a pohyby na skladoch,
 • technologické postupy, nástroje, zariadenia,
 • riadiace programy, nastavovacie parametre,
 • baliace predpisy, predpisy kvality a ďalšie.

Prínosy MES PHARIS pre oblasť CNC kovoobrábania

 • Zefektívnenie výrobného procesu - zvýšenie efektivity výroby, podpora Just in Time (JIT).

 • Podpora pre reálne hodnotenie OEE.

 • Podporný nástroj na udržanie Štíhlej výroby.

 • Možnosť operatívneho efektívneho Kapacitného plánovania a rozvrhovania výroby, optimalizácia výroby, optimalizácia výrobných dávok.

 • Podpora riadenia kvality procesmi podľa IATF 16 949 (predtým ISO / TS).

 • Integrácia kontrolných plánov - automatické generovanie požiadaviek na kontrolu.

 • Podpora bezpapierovej výroby - dostupnosť výrobnej dokumentácie v elektronickej podobe na operátorských pracoviskách

 • Priame napojenie MES PHARIS na CNC stroje a kontrolné stanice - pre zber dát.

 • Riešenie DNC sietí.

 • Evidencia výmeny nástrojov,

 • Štandardizovaná on-line komunikácia s ERP systémami.

 • On-line detailný prehľad o stave rozpracovanej výroby

 • Efektívne odvody práce priamo u CNC strojov.

 • Hodnotenie výkonnosti operátorov.

 • Dokladovanie výroby pre potreby zákazníckych auditov.

 • Systém riadenia kvalifikácie pracovníkov pre výrobu jednotlivých dielov.

 • Okamžitá signalizácia problému vo výrobe - sklz, parametre mimo povoleného rozsahu, volanie profesie ...

 • Efektívna správa údržby zariadení a prípravkov.

 • Minimalizácia režijných neproduktívnych časov.

 • Užívateľská tvorba vlastných reportov.

 • Prístup k serveru MES PHARIS je implementovaný cez tenkého klienta (Mozilla) bez nutnosti inštalácie klientských staníc.

 

 

Potrebujete vedieť viac?

Chcete vedieť viac? Vyplňte nasledovný formulár, prípadne kontaktujte svojho obchodného zástupcu, alebo nám napíšte na: obchod@ipmsolutions.sk.

Súhlasím s marketingovou komunikáciou v zmysle z.č. 18/2018 Z.z. a GDPR. Chcem prijímať marketingovú komunikáciu od spoločnosti IPM Solutions, s.r.o. prostredníctvom e-mailu.