IPM Solutions - riešenia preverené praxou

Menu

 

Montáž výrobkov

Riadenie výroby pri montáži

MES PHARIS® ponúka podporu riadenia výroby na montážnych linkách a pracoviskách s využitím on-line komunikácie s montážnymi linkami. K základnej informácie o cykle (takte linky) ponúka možnosť sťahovania, ukladania alarmov a tak isto procesných technologických parametrov ako sú teploty, tlaky a pod. Popri štandardných funkcionalitách, ako sú odvody práce, automatická evidencia prestojov, podpora bezpapierovej výrobnej dokumentácie, je aj on-line obojstranná komunikáciea s ERP systémom. PHARIS, svojím rozsahom pokrýva široké spektrum riadenia výroby pre montáž finálnych výrobkov, alebo podskupín.
Základom je zabezpečenie nasledujúcich procesov:

 • Validácia správnosti - systém overuje použitie správnej vstupné komponenty popr. suroviny,
 • periodickej stráženie načítanie komponentov,
 • možnosť využitia eskalačního procesu v prípade odhalenia chyby s možnosťou automatického zastavenia linky.

 

Dynamická zmena výroby a automatické riadenie strojov

Kritickým miestom v oblasti riadenia výrobných operácií je ideálne automatické zabezpečenie zmeny výrobnej operácie. MES PHARIS® ponúka podporu pre inteligentné rozpoznanie prechodu výroby. Automaticky vyberá operáciu na základe aktuálneho zariadenia a automaticky načítaného výrobku. Pre identifikáciu výrobku sa zvyčajne ponúka možnosť využitia "makiet", alebo čiarového/QR kódu.

Systém je schopný na základe automaticky načítaného kusa zvoliť z centrálnej databázy MES systému sadu schválených riadiacich parametrov popr. program, ktorý nahrá do pamäte riadiaceho systému stroja. Tento mechanizmus zabezpečí centrálne riadenú distribúciu schválených programov.

Komunikácia s linkami a kontrolnými stanicami

Obojstrannú komunikáciu obvykle realizujeme cez OPC rozhranie popr. na úrovni binárnej komunikácie.  Realizujeme pripojenie PHARIS na riadiacie
systémy Simatic, Allen- Bradley a ďalšie.
 
Spôsob komunikácie so strojmi vždy navrhujeme s ohľadom na ekonomickú návratnosť investície s čím súvisí prípadné dovybavenie riadiacich systémov. V prípade, že je dovybavenie stroja príliš nákladné, volíme alternatívnye ekonomickejšie spôsoby pripojenia podľa konkrétneho typu technológie.

Pre priame pripojenie kontrolných staníc k MES PHARIS® je možné zvyčajne využiť sériovú alebo USB komunikáciu, analógové karty, proprietárne protokoly výrobcov zariadení a pod.

Efektívne odvody práce a on-line vykazovanie

Pre odvody práce sú jednotlivé pracoviská montážnej linky vybavená výrobnými terminálmi. Operátor potvrdí systémom napočítané kusy, ktoré sú automaticky on-line odvádzané aj do ERP systému.
Tento spôsob vykazovania ponúka nasledujúce možnosti:

 • On-line prenos odvodov práce do ERP systému,
 • zmena výroby vyvolá automatický odvod práce, ktorý musí operátor potvrdiť,
 • pracovník odvádza prácu podľa napočítaných cyklov,
 • pri zlom kuse využíva číselník nezhôd pre daný výrobok,
 • manuálna, popr. strojné automatická identifikácia nezhodných kusov,
 • nadviazanie identifikovaných nezhodných kusov na "Alarmy a eskalačný systém".

Identifikácia dielcov a tlač štítkov

MES PHARIS® ponúka plnohodnotnú podporu pre riešenie tlače štítkov obalových jednotiek a ich identifikáciu. Ponúka využitie centrálnych tlačiarní, alebo tlačiarní umiestnených priamo pri výrobných termináloch. Tlač obalového štítku je možné vyvolať priamo z obrazovky výrobného terminálu, kde sú dostupné potrebné informácie pre štítok.

Systém ponúka tiež podporu pre zavedenie jednoznačnej identifikácie výrobkov. Pre tento obvykle využívame čiarové kódy. Neoddeliteľnou súčasťou z pohľadu funkcionalít MES PHARIS® je tiež zabezpečenie evidencie kusov v rámci obalových jednotiek vrátane práce s nimi, ako sú prebaľovanie a pod.

V rámci Traceability má systém integrované funkcionality pre dokladovanie, sledovanie a archiváciou všetkých sprievodných informácií súvisiace s výrobou označeného dielu, alebo obalovej jednotky.

Vizualizácia dát vo výrobe

Technologické parametre z CNC strojov je možné zobraziť na tzv. vizualizačné obrazovky, ktoré slúžia pre rýchly a prehľadný náhľad na výrobu.  Grafickou formou zobrazujú informácie o aktuálnej rozpracovanej výrobe. Na obrazovke je možné zobraziť výrobné stroje vrátane základných zbieraných informácií. K strojom je možné pripojiť informácie spojené s prihlásenou operáciou ( operátor, nastavovač, výrobný príkaz, požadované množstvo, aktuálne množstvo, počet nepodarkov a pod.).  Zoznam technologických parametrov vychádza z možností komunikačného rozhrania so strojmi. Vo vizualizácii výroby môžeme zobrazovať tiež grafy, ktoré znázorňujú výkonnostné ukazovatele zariadení.

Silnou stránkou tohto modulu je možnosť užívateľskej tvorby týchto obrazoviek a priradených objektov. Informácie sú prezentované podobne ako u SCADA systémoch. Zákazník má možnosť v prehľadnom používateľskom prostredí s hierarchicky štruktúrovanou a rýchlu navigáciou technologické obrazovky sám vytvárať, alebo upravovať bez nutnosti zásahu dodávateľa.

Operatívne zmeny výroby a KPI

Systém rieši nadväznosť výrobných operácií. Pre optimalizáciu chodu montážnej linky systém ponúka v prípade prechodu na iný výrobok možnosť prediktívneho správania na nasledujúcich operáciách. Včasné upozornenie na zmenu výrobku je impulzom pre včasné začatie prípravných prác na nasledujúcich pracoviskách.

Vďaka on-line dostupnosti potrebných informácií pre montážne pracovisko je PHARIS otvorený pre pripojenie na systém PICK-TO-LIGHT.

Používané KPI pre vyhodnotenie montážnych liniek:

 • Monitorovanie činnosti pracoviska,
 • genealogia kusov / výrobkov,
 • priechodnosť montážnej linky.

 

Obojstranné prepojenie s ERP

Vo digitálne riadenom výrobnom procese CNC výroby je veľmi dôležité mať uzavretú sľučku medzi MES a ERP systémami. MES PHARIS® a jeho štandardizované komunikačné rozhranie umožňuje efektívne napojenie ERP systému a to pomocou dvoch typov pripojení. Prvým je špecifické štandardizované rozhranie pre pripojenie SAP. Druhým je štandardizované rozhranie pre ostatných výrobcov ERP. PHARIS je napojený na širokú škálu ERP systémov, medzi ktoré patrí napr. HELIOS, QI, K2, OR-SYSTEM, NAVISION, ENTRY, DIALÓG 3000, BYZNYS, ES POHODA ...
Technologicky je komunikácia riešená formou webových služieb, komunikácia na úrovni databázy, popr. špecifických alternatívnych objektov. MES PHARIS® je technicky pripravený na pripojenie ľubovoľného ERP systému.

Príklady odovzdávaných objektov medzi MES PHARIS a ERP SYSTÉMY:

 • Výrobné zákazky, výrobné príkazy,
 • odvody práce - vrátane nezhôd, spotreby, materiálov
 • stavy a pohyby na skladoch,
 • technologické postupy, nástroje, zariadenia,
 • riadiace programy, nastavovacie parametre,
 • baliace predpisy, predpisy kvality a ďalšie.

Prínosy MES PHARIS pre oblasť riadenia montáže

 • Zefektívnenie výrobného procesu - zvýšenie efektivity výroby, podpora Just in Time (JIT).

 • Podpora pre reálne hodnotenie OEE.

 • Podporný nástroj na udržanie Štíhlej výroby.

 • Možnosť operatívneho efektívneho Kapacitného plánovania a rozvrhovania výroby, optimalizácia výroby, optimalizácia výrobných dávok.

 • Podpora riadenia kvality procesmi podľa IATF 16 949 (predtým ISO / TS).

 • Integrácia kontrolných plánov - automatické generovanie požiadaviek na kontrolu.

 • Podpora bezpapierovej výroby - dostupnosť výrobnej dokumentácie v elektronickej podobe na operátorských pracoviskách

 • Priame napojenie MES PHARIS na linky, stroje a kontrolné stanice - pre zber dát.

 • Riešenie DNC sietí.

 • Evidencia výmeny nástrojov, montážnych prípravkov, pomôcok

 • Štandardizovaná on-line komunikácia s ERP systémami.

 • On-line detailný prehľad o stave výroby na montážnych linkách.

 • Efektívne odvody práce priamo na montážbych pracoviskách/linkách.

 • Hodnotenie výkonnosti operátorov.

 • Dokladovanie výroby pre potreby zákazníckych auditov.

 • Systém riadenia kvalifikácie pracovníkov pre operácie montáže.

 • Okamžitá signalizácia problému vo výrobe - sklz, parametre mimo povoleného rozsahu, volanie profesie ...

 • Efektívna správa údržby zariadení a prípravkov.

 • Minimalizácia režijných neproduktívnych časov.

 • Užívateľská tvorba vlastných reportov.

 • Prístup k serveru MES PHARIS je implementovaný cez tenkého klienta (Mozilla) bez nutnosti inštalácie klientských staníc.

 

 

Potrebujete vedieť viac?

Chcete vedieť viac? Vyplňte nasledovný formulár, prípadne kontaktujte svojho obchodného zástupcu, alebo nám napíšte na: obchod@ipmsolutions.sk.

Súhlasím s marketingovou komunikáciou v zmysle z.č. 18/2018 Z.z. a GDPR. Chcem prijímať marketingovú komunikáciu od spoločnosti IPM Solutions, s.r.o. prostredníctvom e-mailu.