IPM Solutions - riešenia preverené praxou

Menu

 

PHARIS Core

Základom PHARISu je predvolený set modulov nevyhnutných pre všeobecnú funkcionalitu nazývaný ako "PHARIS CORE". Táto časť je základom dodávaného riešenia a obsahuje moduly potrebné na zabezpečenie administrácie, definície výrobných zdrojov, nástrojov pre monitoring a vyhodnotenie prostredníctvom KPI.
PHARIS CORE je možné podľa navrhnutého technického riešenia rozšíriť o jednu alebo viac oblastí (obchodných balíkov), ktorými sú:

  • Výroba a TPV - moduly pre zabezpečenie výroby a prácu s technologickými postupmi,
  • Výrobná logistika - moduly pre prácu s obalovými jednotkami a unikátne označovanie dielcov,
  • Plánovanie a rozvrhovanie výroby - moduly pre správu objednávok, MRP a detailného krátkodobého a strednodobého plánovania výroby,
  • Údržba - modul pre správu a riadenie údržby,
  • Rozšírená komunikácia so strojmi - moduly pre pokročilú správu programov a historizáciu technologických dát.

PHARIS infraštruktúra - klienti

Základ systému tvorí aplikačný server vytváraný podľa štandardu ISA-95, ktorý sa pripája na DB (MS SQL) a poskytuje služby koncovým aplikáciám MES PHARISu. Hlavná databáza MES PHARIS je výrobná. Slúži pre konfiguráciu systému, správu číselníkov, výrobných záznamov a pod. 
Hlavný klient tvorí rozhranie medzi aplikačnou vrstvou a obsluhou/administráciou systému. Využíva internetový prehliadač a je preto dostupný všetkým užívateľom podniku. Výhodou tohto riešenia je jednoduchá správa systému bez nutnosti komplikovanej inštalácie klientských staníc, update systému sa vykonáva len na serveri.
Výrobný klient MES PHARIS slúži pre pracovníkov v samotnej výrobe. Výrobné klient umožňuje prihlásenie k operáciám, zobrazenie informácií o operácii, informovanie príslušných zamestnancov, nahrávanie a sťahovanie riadiacich programov, výmene nástrojov a prípravkov, evidenciu spotreby materiálu, odvodov práce, prihlasovanie k prestojom a odchýlkam pod. Výrobný klient využíva dotykové obrazovky a užívateľské rozhranie je optimalizované pre čo najväčšiu jednoduchosť používania.

Administrácia systému

Modul Administrácie slúži pre správu a nastavenie celého systému MES PHARIS. V rámci modulu je možné spravovať užívateľské účty, role a ich oprávnenia. Modul ďalej umožňuje vykonávať nastavenie systému a tým prispôsobovať jednotlivé funkcionality výrobnému procesu. Súčasťou modulu je aj Audittrail (protokol so záznamom všetkých dôležitých udalostí a zmien dát). Administrácia umožňuje nasledujúcu ďalšiu funkcionalitu:

  • Editor objektov, reportov a užívateľských grafov,
  • Správa číselníkov, materiálov, výrobkov, postupov, objednávok, zákaziek, výrobných príkazov, náradia, atď.,
  • Systém správ a upozornení,
  • Správu kalendárov a udalostí,
  • Správa dátových a výrobných zdrojov - pripojenie na stroje

Dátové zdroje a zber dát

Správa dátových zdrojov slúži  pre definíciu rozhrania s riadiacim systémom stroja. Základnými funkcionalitami sú konfigurácie pripojenia k OPC serveru, technologickej databázy a pod. Ďalšou významnou funkcionalitou je správa dátových tagov, s ktorými sa následne pracuje v ďalších moduloch MES PHARIS. Najvýznamnejším signálom z lisu, CNC stroja, montážnej linky, alebo iného výrobného zariadenia je cyklus. Tento nachádza mnohé uplatnenie pre zabezpečenie efektívneho riadenia výroby. Okre toho je možné automaticky sťahovať stavy stroja,  ako sú nastavenie, automatický cyklus, porucha, atď. Na tento účel sa využívajú rôzne technológie napojenia priamo na riadiaci sytém stroja, prenosové rozhrania stroja (usb, printer), priame napojenie cez svorkovnice, poprípade do vybavenie ďalšími snímačmi, alebo senzormi.

Monitoring výroby

Súčasťou jadra systému je aj zobrazovanie dát zo strojov a zariadení na  vizualizačné obrazovky, ktoré slúžia pre rýchly a prehľadný náhľad na výrobu.  Grafickou formou zobrazujú informácie o aktuálnej rozpracovanej výrobe. Na obrazovke je možné zobraziť výrobné stroje vrátane základných zbieraných informácií. K strojom je možné pripojiť informácie spojené s prihlásenou operáciou ( operátor, nastavovač, výrobný príkaz, požadované množstvo, aktuálne množstvo, počet nepodarkov a pod.).  Zoznam technologických parametrov vychádza z možností komunikačného rozhrania so strojmi. Vo vizualizácii výroby môžeme zobrazovať tiež grafy, ktoré znázorňujú výkonnostné ukazovatele zariadení.

Silnou stránkou tohto modulu je možnosť užívateľskej tvorby týchto obrazoviek a priradených objektov. Informácie sú prezentované podobne ako u SCADA systémoch. Zákazník má možnosť v prehľadnom používateľskom prostredí s hierarchicky štruktúrovanou a rýchlu navigáciou technologické obrazovky sám vytvárať, alebo upravovať bez nutnosti zásahu dodávateľa.

OEE a KPI

Modul umožňuje sledovať a vyhodnocovať výrobu z mnohých uhlov pohľadu: pracovníka, zariadenia, výrobku, alebo výrobného príkazu.

Efektivita výrobných zariadení je založená na metodike OEE (Overall Equipment Effectiveness).  Doplnkovým ukazovateľom je v tomto prehľade ešte ukazovateľ Vyťaženie zariadenia podľa cyklov stroja. Hodnoty uvedených ukazovateľov sa pre vybrané zariadenia vypisujú v jednej spoločnej tabuľke, takže je podľa týchto hodnôt možné vybrané zariadenia porovnávať a radiť. Prehľad je navyše doplnený o súhrnný výpočet ukazovateľov OEE za všetky vybrané zariadenia.
Pre každé zariadenie je možné zobraziť detailný prehľad ukazovateľov, ktorý je doplnený zoznamom a grafom udalostí (výroba, nastavovanie, prestoj, ...), ktoré nad daným zariadením prebiehali.

Prehľad udalostí nad stroju je tiež možné zobraziť v časovej súslednosti (tak ako na danom zariadení v čase prebiehali) pomocou nástroja Časová os. Tento nástroj popri udalostí umožňuje zobrazovať aj jednotlivé cykly stroja.

 

Hodnotenie kvality a obchodných parametrov

Vyhodnotenie kvality sa zameriava na kvalitatívne hodnotenie výroby a vyhodnotenie dôvodov nezhodnej/chybnej výroby. Ide o nástroj umožňujúci sledovanie a porovnávanie kvality výroby cez rôzne pohľady: pohľad cez výrobky, pohľad cez zariadenie, pohľad cez operátora, pohľad cez výrobné príkazy. Užívateľ má možnosť sledovať kvalitu aj cez výskyty jednotlivých typov nezhôd/chýb (ich množstvo a pomer).

Kvalitatívne hodnotenie výroby a vyhodnotenie dôvodov chybnej výroby predstavuje sumarizovaný pohľad na nezhodnú výrobu, zatiaľ čo v prehľade História nezhôd možno získať informácie o jednotlivých nezhodách. Prehľad obsahuje informácie o type nezhody, času vzniku, zodpovednej osobe, výrobku, zákazke, operácii a výrobnom zariadení.

Prehľad obchodných parametrov poskytuje porovnanie medzi výkonom dosiahnutým vo výrobe a výkonom očakávaným. Očakávaný výkon je daný predovšetkým normami technologických postupov a výrobných príkazov. Reálny výkon možno porovnať aj s tzv. Obchodnými parametrami, ktoré definujú výkonnostné parametre očakávané v čase získania zákazky.

Prehľad plnenia noriem je rozdelený na súhrnný prehľad a detailný prehľad. V súhrnnom prehľade sa hodnoty uvedených ukazovateľov pre vybrané výrobné príkazy vypisujú v jednej spoločnej tabuľke, takže je podľa týchto hodnôt možné vybrané výrobné príkazy porovnávať a radiť. Prehľad je doplnený o vážené priemery uvedených ukazovateľov počítanej cez všetky vybrané výrobné príkazy. Detailný prehľad potom poskytuje výsledky za jeden výrobný príkaz. U ukazovateľa "doba cyklu stroja"  sú výsledky uvádzané zvlášť pre jednotlivé operácie výrobného príkazu.

 

 

Potrebujete vedieť viac?

Chcete vedieť viac? Vyplňte nasledovný formulár, prípadne kontaktujte svojho obchodného zástupcu, alebo nám napíšte na: obchod@ipmsolutions.sk.

Súhlasím s marketingovou komunikáciou v zmysle z.č. 18/2018 Z.z. a GDPR. Chcem prijímať marketingovú komunikáciu od spoločnosti IPM Solutions, s.r.o. prostredníctvom e-mailu.