IPM Solutions - riešenia preverené praxou

Menu

 

Vstrekovanie a lisovanie plastov

Komunikácia s lismi a zber technologických dát sú kľúčové

Nekompromisné požiadavky na zber technologických parametrov zo strojov v priebehu výroby prichádzajú prevažne zo strany výrobcov automobilov a ich priamych subdodávateľov. Dôležitú úlohu hrá historizované uchovávanie parametrov najmä v oblasti výroby bezpečnostných dielov, kde sú kladené extrémne požiadavky na kvalitu a spätnú dohľadateľnosť výrobných podmienok. Dnes je už bežnou požiadavkou so preukázanie nielen kvality vyrábaných dielov, ale súčasne predloženie parametrov, za ktorých bol daný výrobok / polotovar vyrobený.
Medzi typické parametre sa radí: (teploty, tlaky, doba plastifikácie, výška vankúša, aktuálny čas cyklu ...).

Z mnohých zariadení je možné automaticky sťahovať stav stroja ako je jeho nastavenie, automatických cyklu, porucha, ide nejde a pod. Tieto signály je možné nadviazať na stavy, do ktorých zariadenie automaticky prechádza na základe prichádzajúceho signálu bez nutnosti manuálneho zadávania stavov stroja.

 

Zber dát z cyklov stroja

nadviazanie na odvody práce, prediktívna údržbu, alarmy. Toto sú kľúčové oblasti kde sú využiteľné dáta z cyklu ako najvýznamnejšieho signálu.
Signál cyklu sa využíva v MES PHARIS najmä na:

 • Automatické on-line odvody práce. Automatická evidencia finálnych a nábehových kusov,
 • správa nástrojov, prediktívna údržba nástrojov a zariadení,
 • alarmový systém,
 • normovanie a validácia zadaných normovaných časov v TPV,
 • hodnotenie vyťaženia zariadenia,
 • automatické generovanie priestorov,

Podporovaná komunikácia

Systém PHARIS® obsahuje širokú škálu komunikačných driverov pre pripojenie vstrekovacích lisov. Jedná sa o značky Arburg, Engel, Demag, Battenfeld, KraussMaffei, alebo tiež značky typu Ferromatik, Negri Bossi, Haitian atď.
Pre pripojenie vstrekolisov využívame zvyčajne technológie:

 • Euromap 63, Euromap 77, VO 437, OPC UA,
 • PrinterPort - LPT, USB, RS,
 • priame prepojenie cez svorkovnice + dovybavenie snímačmi
 • priame využitie riadiaceho systému stroja, atď.

Z periférií je možné k MES PHARIS® pripojiť napr. sušiace a ohrievacie zariadenia, váhy, meradlá a pod. Pre  väčšinu strojov ponúkame pripojenie bez nutnosti ich dovybavenia nákladným komunikačným rozhraním stroja.

Efektívne odvody práce a on-line vykazovanie

Pre odvody práce sú jednotlivé pracoviská lisovne/vstrekovne vybavené výrobnými terminálmi. Operátor potvrdí systémom napočítané kusy, ktoré sú automaticky on-line odvádzané aj do ERP systému.
Tento spôsob vykazovania ponúka nasledujúce možnosti:

 • On-line prenos odvodov práce do ERP systému,
 • zmena výroby vyvolá automatický odvod práce, ktorý musí operátor potvrdiť,
 • pracovník odvádza prácu podľa napočítaných cyklov,
 • pri zlom kuse využíva číselník nezhôd pre daný výrobok,
 • manuálna, popr. strojné automatická identifikácia nezhodných kusov,
 • nadviazanie identifikovaných nezhodných kusov na "Alarmy a eskalačný systém".

Identifikácia dielcov a tlač štítkov

MES PHARIS® ponúka plnohodnotnú podporu pre riešenie tlače štítkov obalových jednotiek a ich identifikáciu. Ponúka využitie centrálnych tlačiarní, alebo tlačiarní umiestnených priamo pri výrobných termináloch. Tlač obalového štítku je možné vyvolať priamo z obrazovky výrobného terminálu, kde sú dostupné potrebné informácie pre štítok.

Systém ponúka tiež podporu pre zavedenie jednoznačnej identifikácie výrobkov. Pre tento obvykle využívame čiarové kódy. Neoddeliteľnou súčasťou z pohľadu funkcionalít MES PHARIS® je tiež zabezpečenie evidencie kusov v rámci obalových jednotiek vrátane práce s nimi, ako sú prebaľovanie a pod.

V rámci Traceability má systém integrované funkcionality pre dokladovanie, sledovanie a archiváciou všetkých sprievodných informácií súvisiace s výrobou označeného dielu, alebo obalovej jednotky.

Vizualizácia dát vo výrobe

Technologické parametre z lisov  je možné zobraziť na tzv. vizualizačné obrazovky, ktoré slúžia pre rýchly a prehľadný náhľad na výrobu.  Grafickou formou zobrazujú informácie o aktuálnej rozpracovanej výrobe. Na obrazovke je možné zobraziť výrobné stroje vrátane základných zbieraných informácií. K strojom je možné pripojiť informácie spojené s prihlásenou operáciou ( operátor, nastavovač, výrobný príkaz, požadované množstvo, aktuálne množstvo, počet nepodarkov a pod.).  Zoznam technologických parametrov vychádza z možností komunikačného rozhrania so strojmi. Vo vizualizácii výroby môžeme zobrazovať tiež grafy, ktoré znázorňujú výkonnostné ukazovatele zariadení.

Silnou stránkou tohto modulu je možnosť užívateľskej tvorby týchto obrazoviek a priradených objektov. Informácie sú prezentované podobne ako u SCADA systémoch. Zákazník má možnosť v prehľadnom používateľskom prostredí s hierarchicky štruktúrovanou a rýchlu navigáciou technologické obrazovky sám vytvárať, alebo upravovať bez nutnosti zásahu dodávateľa.

Správa riadiacich programov

Centrálna správa programov a nastavovacích parametrov je implementovaná s požiadavkami štandardov manažmentu kvality dodávateľov pre automobilový priemysel.

Základnou entitou tejto evidencie sú riadiace programy u ktorých sa eviduje väzba na vstrekovací lis a formu. U každého riadiaceho programu je možné vytvárať jeho verzie, ktoré systém eviduje a je možné sa vracať v histórii k starším verziám. Evidujú sa základné atribúty ako napr. Názov, Verzia, Popis a súborová príloha reprezentujúca samotný program.

Nahrávanie a sťahovanie programu do stroju môže prebiehať s využitím mobilných alebo stacionárnych výrobných terminálov. Operátor identifikuje stroj, formu a riadiaci program, ktorý má byť do (alebo zo) vstrekovacieho lisu prenesený a vykoná akciu.

Obojstranné prepojenie s ERP

V digitálne riadenom výrobnom procese je veľmi dôležité mať uzavretú sľučku medzi MES a ERP systémami. MES PHARIS® a jeho štandardizované komunikačné rozhranie umožňuje efektívne napojenie ERP systému a to pomocou dvoch typov pripojení. Prvým je špecifické štandardizované rozhranie pre pripojenie SAP. Druhým je štandardizované rozhranie pre ostatných výrobcov ERP. PHARIS je napojený na širokú škálu ERP systémov, medzi ktoré patrí napr. HELIOS, QI, K2, OR-SYSTEM, NAVISION, ENTRY, DIALÓG 3000, BYZNYS, ES POHODA ...
Technologicky je komunikácia riešená formou webových služieb, komunikácia na úrovni databázy, popr. špecifických alternatívnych objektov. MES PHARIS® je technicky pripravený na pripojenie ľubovoľného ERP systému.

Príklady odovzdávaných objektov medzi MES PHARIS a ERP SYSTÉMY:

 • Výrobné zákazky, výrobné príkazy,
 • odvody práce - vrátane nezhôd, spotreby, materiálov
 • stavy a pohyby na skladoch,
 • technologické postupy, nástroje, zariadenia,
 • riadiace programy, nastavovacie parametre,
 • baliace predpisy, predpisy kvality a ďalšie.

Prínosy MES PHARIS pre plastikársku oblasť

 • Zefektívnenie výrobného procesu - zvýšenie efektivity výroby, podpora Just in Time (JIT).

 • Podpora pre reálne hodnotenie OEE.

 • Podporný nástroj na udržanie Štíhlej výroby.

 • Možnosť operatívneho efektívneho Kapacitného plánovania a rozvrhovania výroby, optimalizácia výroby, optimalizácia výrobných dávok.

 • Podpora riadenia kvality procesmi podľa IATF 16 949 (predtým ISO / TS).

 • Integrácia kontrolných plánov - automatické generovanie požiadaviek na kontrolu.

 • Podpora bezpapierovej výroby - dostupnosť výrobnej dokumentácie v elektronickej podobe na operátorských pracoviskách

 • Priame napojenie MES PHARIS na vstrekovacie stroje a kontrolné stanice - pre zber dát.

 • Riešenie DNC sietí.

 • Evidencia výmeny nástrojov,

 • Štandardizovaná on-line komunikácia s ERP systémami.

 • On-line detailný prehľad o stave rozpracovanej výroby

 • Efektívne odvody práce priamo u lisovacích strojov.

 • Hodnotenie výkonnosti operátorov.

 • Dokladovanie výroby pre potreby zákazníckych auditov.

 • Systém riadenia kvalifikácie pracovníkov pre výrobu jednotlivých dielov.

 • Okamžitá signalizácia problému vo výrobe - sklz, parametre mimo povoleného rozsahu, volanie profesie ...

 • Efektívna správa údržby zariadení a nástrojov.

 • Minimalizácia režijných neproduktívnych časov.

 • Užívateľská tvorba vlastných reportov.

 • Prístup k serveru MES PHARIS je implementovaný cez tenkého klienta (Mozilla) bez nutnosti inštalácie klientských staníc.

 

 

Potrebujete vedieť viac?

Chcete vedieť viac? Vyplňte nasledovný formulár, prípadne kontaktujte svojho obchodného zástupcu, alebo nám napíšte na: obchod@ipmsolutions.sk.

Súhlasím s marketingovou komunikáciou v zmysle z.č. 18/2018 Z.z. a GDPR. Chcem prijímať marketingovú komunikáciu od spoločnosti IPM Solutions, s.r.o. prostredníctvom e-mailu.