IPM Solutions - riešenia preverené praxou

Menu

Čo je nové v Accessories pre Esprit 2019?

Accessories Pack čiže balík príslušenstva ESPRIT-u 2019 je skvelým doplnkom pôvodnej funkčnosti produktu ESPRIT. Pre veľký rozsah tohto balíka, si tu spomenieme len niekoľko zaujímavých nástrojov.

Bounding Box Group:

 • vytvorí ohraničenie okolo skupiny prvkov
 • vytvorí roviny z geometrie
 • pre orientáciu súčiastky použite zarovnávaciu rovinu

Gab Check (kontrola medzier):

 • skontroluje medzery v zoskupenej geometrii
 • skúsi pretnúť

Clone Freeform
(vytvorenie kópie originálu Freeform prvku):

 • vytvorí presnú kópiu všetkých Freeform prvkov, ktoré sú vybrané na karte Features (prvky) v projektovom manageri
 • kópie sa vytvárajú v aktívnej hladine
 • zo zoznamu prvkov vyberte Freeform prvok
 • kliknite na tlačidlo Clone Freeform (klon Freeform prvku)

Mirror Freeform (zrkadlenie Freeform prvku):

 • vytvorí zrkadlovú transformáciu Freeform prvkov
 • zrkadlí cez práve aktívnu pracovnú rovinu
 • zrkadlí objemové modely spojené s Freeform prvkami

Reverse Hole Direction (zmena smeru diery):

 • obracia smer PTOP prvkov
 • vyberte PTOP prvky, ktoré chcete upraviť
 • kliknite na príkaz Reverse Hole Direction

Turning Features (prvky pre sústruženie):

Automaticky generuje prvky pre sústružnícke operácie.

Zadávam:

 • vytvorenie profilu obrysu geometrie súčiastky
 • polohu prvku
 • presunutie koordinačného systému na prednú plochu
 • aktualizáciu predvolených nastavení Z súradnice koordinačného systému stroja (Machine coordinate)
 • predvolené nastavenia pracovného koordinačného systému (Work coordinate)
 1. vyberte príkaz Turning Features
 2. definujete nastavenia
 3. vyberte Apply (použiť)
 4. vyberte súčiastku, na ktorej sa má príkaz použiť

D Hole and DD Hole (D diera a DD diera):

Vytvorí kruhový objekt s jednou plochou alebo dvojitou plochou hranou.

Zadávam:

 • priemer
 • ploché odsadenie
 • rovinný uhol

Polygon (mnohouholník):

Vytvorí prvok s tromi stranami až po ľubovoľný počet strán.

Zadávam:

 • počet strán
 • dĺžku strany
 • začiatočný uhol
 • typ začiatočného bodu
 • polomer zaoblenia

Rectangle/Slot (obdĺžnik/drážka):

Vytvorí obdĺžnikové prvky a prvky v tvare drážky.

Zadávam:

 • dĺžku
 • výšku
 • uhol
 • polomer zaoblenia

Organize Layers (organizovanie hladín):

 • skvelé na usporiadanie poradia hladín a ich prečíslovanie
 • vyberte bunky hladín, ktoré chcete upraviť
 • šípkami nahor alebo nadol sa posúvajú vybrané riadky
 • použite Apply na uloženie zmien
 • zaškrtnite pole Renumber aby sa prečíslovali hladiny

Flip Plane
(prepnutie roviny U na V až na W a naopak):

 • prepne vektory aktívnej pracovnej roviny UVW, ako je opísané
 • môže sa použiť na rýchlu úpravu existujúcej pracovnej roviny
 • kópie sa vytvoria, ak sú aktívne štandardné pracovné roviny

Points Along Chain or Curve
(body pozdĺž reťazca alebo krivky):

Vytvorenie prvku PTOP s umiestnením bodov v určenom intervale.

Definujem:

 • maximálny krok
 • prepočítanie kroku pre každý prvok v reťazci

Simple Split (jednoduché rozdelenie):

Rozdelí jeden prvok v určenom bode.

Definujem:

 • element na rozdelenie
 • miesto rozdelenia