IPM Solutions - riešenia preverené praxou

Menu

 

Bezpapierová výroba a odvody práce

Modulárny výrobný informačný systém (MES) pharis zaisťuje kontinuálne sledovanie a riadenie výroby v reálnom čase, zber dát z technologických zariadení (vstrekovacie lisy, CNC stroje, montážne linky, frézy, brúsky …) a dlhodobú archiváciu všetkých informácií. Následne poskytuje nástroje pre analýzu výroby za účelom zvýšenia efektivity výroby a tým rentabilitu výrobných podnikov.

MES pharis rieši komplexnú distribúciu výrobnej dokumentácie v elektronické podobe. Cieľom tohto procesu je zaistenie aktuálnych a schválených výrobných dokumentácií na obrazovku výrobného terminálu priamo na pracovisku stroja. Dokumentáciu je možné členiť do zadefinovaných užívateľských skupín. Následne je možné jednotlivé dokumenty priradiť priamo k stroju, technologickému postupu alebo výrobnej operácii.

Tento proces zaistí, že obsluha pracuje s aktuálnou, platnou a schválenou dokumentáciou.
MES pharis optimalizuje proces zmenového riadenia vo výrobnej dokumentácii. Jeho úlohou je efektívne zabezpečiť informovanosť preškolených operátorov na tieto inkrementálne zmeny a súčasne získať ich elektronický podpis pre účely zákazníckych auditov.

Odvod práce

Pre pracovníkov vo výrobe je určený terminál "Výrobný klient", ktorý umožňuje prihlásenie sa k operáciám, zobrazenie informácií o operácii, informovanie príslušných zamestnancov, nahrávanie a sťahovanie riadiacich programov, výmene nástrojov a prípravkov, evidenciu spotreby materiálu, odvodov práce, prihlasovanie k prestojom a odchýlkam pod. Výrobný klient využíva dotykovú obrazovku a užívateľské rozhranie je optimalizované pre čo najväčšiu jednoduchosť používania.

 • Vybavenie prevádzok terminálmi výrobných klientov je realizované v závislosti na obsluhovosti zariadenia a požadovanom režime evidencie práce.

On-line spôsob vykazovania ponúka nasledujúce výhody:

 • On-line prenos odvodov práce do ERP systému - odpadá ručné prepisovanie údajov do ERP.
 • Zmena výroby vyvolá automatický odvod práce, ktorý musí operátor potvrdiť.
 • Pracovník odvádza prácu podľa napočítaných cyklov. Počet odvedených kusov je automaticky kontrolovaný s počtom cyklov stroja.
 • Pri zlom kuse využíva číselník nezhôd pre daný výrobok.
 • Manuálna, prípadne zo stroja automatická identifikácia nezhodných kusov.
 • Nadviazanie identifikovaných nezhodných kusov na "Alarmy a eskalačný systém".

 

Typické funkcionality výrobných klientov:

 • Registrácia nastavovačov / operátorov k naplánovanej výrobnej operácii. Terminál zobrazuje pripravené úlohy pre dané pracovisko.
 • Odvádzanie práce – počty OK, NOK výrobkov vrátane identifikácie typu nezhody z číselníku pre daný výrobok.
 • Evidencia a otypovanie prestojov.
 • Zobrazenie aktuálnej a schválenej výrobnej dokumentácie tj. podpora bezpapierovej výroby. Napr. katalóg vád, baliaci list, návody, inštruktážne videá, nastavovací list, kontrolný list, CAD ...
 • Využitie privolania na dané pracovisko – operátora, manipulanta, nastavovača, kontrolóra.
 • V prípade prihlásenia do servisného režimu je možnosť nahrávať/sťahovať riadiaci program (parametre) pre stroj, priradiť nástroj a pod.
 • Evidencia činností súvisiacich s uvoľnením do sériové výroby.
 • Odvody práce pre viacstrojové operácie.
 • Možnosť dynamických reakcií na operatívne zmeny vo výrobe, napr. porucha nástroje, zmena kusov na jeden cyklus a pod. v nadväznosti na odvody práce.
 • Riešenie workflow vo vzťahu ku krokom preddefinovaného kontrolného plánu.
 • Možnosť tlače štítkov.
 • Definícia plnenia v rámci obalových jednotiek.